Kurz A1

Hospodářská opatření pro krizové stavy v systému krizového řízení – A1


Termín konání kurzu v roce 2024: 2. - 5. 4. 2024

ŠS SSHR Gall


Druh vzdělávání: průběžné specializační vzdělávání

Forma: prezenční

Počet dní kurzu: 4 po sobě následující dny

Počet vyučovacích hodin: 26

Vyučovací hodina: 45 min

Cíl kurzu: Seznámit posluchače kurzu se základními informacemi a teoretickými základy HOPKS a objasnit jejich aplikaci do praxe.

Cílová skupina: Kurz je určen pro úředníky územních samosprávných celků (krajských úřadů a ostatních orgánů s krajskou územní působností, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností podílejících se na přípravě a realizaci systému HOPKS.

Členění kurzu:

Úvod do problematiky

Základy krizového managmentu

  • Bezpečnostní systém ČR – mimořádné události a krizové situace, vyhlašování krizových stavů.

  • Systém krizového řízení ve státní správě a samosprávě.

  • Činnost orgánů krizového řízení za krizových stavů.

  • Základy krizového plánování.

Legislativně právní základy krizového řízení ČR

  • Základní pojmy z oblasti krizového řízení.

  • Krizová legislativa – ústavní a základní normy.

  • Další zákony a prováděcí normy (podzákonné) pro oblast krizového řízení (včetně zákona o SSHR).

Systém hospodářských opatření pro krizové stavy

  • Charakteristika a základní pojmy.

  • Úloha vlády a správních úřadů.

  • Systémy nouzového hospodářství a hospodářské mobilizace.

  • Státní hmotné rezervy, jejich tvorba a použití.

  • Vyžadování věcných zdrojů za krizových situací.

  • Regulační opatření a infrastruktura.

  • Plánování věcných zdrojů pro řešení krizových situací

Obranné plánování v podmínkách ČR

Energetická bezpečnost

Informační podpora při plánování a vyžadování věcných zdrojů

  • Informační podpora při plánování a vyžadování věcných zdrojů:

  • Informační systém Argis Správy státních hmotných rezerv -

  • nástroj informační podpory systému HOPKS v oblasti

  • zajišťování věcných zdrojů a zpracování plánů nezbytných

  • dodávek.

  • Informační systém Krizkom Správy státních hmotných rezerv - nástroj pro koordinaci a podporu procesů při řešení požadavků na věcné zdroje za krizových stavů.

Závěrečný seminář k probrané problematice