Společné organizační pokyny pro všechny kurzy


Cena a finanční podmínky

Finanční náklady spojené přímo s profesním vzděláváním pracovníků správních úřadů, právnických osob a podnikajících fyzických osob zapojených do systému HOPKS jsou hrazeny Správou státních hmotných rezerv.

Náklady na stravování, ubytování a cestovné si hradí účastníci kurzu.

V případě ubytování a stravování ve školícím středisku Gall uhradí účastník kurzu náklady po jeho nástupu přímo zabezpečující organizaci a to pouze v hotovosti (platební kartu nelze použít)!  

Pro rok 2024 jsou ceny pro potřeby školení/kurzů nastaveny následovně: 

ubytování v ceně 675,- Kč s DPH 

strava (snídaně 75,- oběd 165,- večeře 145,-) v ceně 385,- Kč s DPH na den

Důležité upozornění

Vedoucí úřadu se zavazuje o všech změnách, týkajících se přihlášeného zaměstnance, včetně případů omluvené nepřítomnosti zaměstnance v práci nebo poskytnutí pracovního volna z důvodu osobních překážek v práci v průběhu kurzu, neprodleně písemnou formou informovat na e-mail: kortusova@multilateral.cz

Na základě uzavřené smlouvy mezi Vzdělávací institucí a Správou státních hmotných rezerv upozorňujeme, že pokud počet účastníků na kurzu HOPKS klesne pod 14 posluchačů, bude kurz zrušen bez nároků na jakékoliv náhrady nákladů vzniklých u přihlášených účastníků.

Osvědčení o absolvování kurzu bude vystaveno po řádném ukončení kurzu, a to s údaji uvedenými v přihlášce. Pokud dojde ke změně některých osobních údajů posluchače (změna příjmení nebo získání titulu) a posluchač chce tyto změny promítnout do osvědčení, je nutno tuto změnu nahlásit nejpozději 14 dní před zahájením kurzu na e-mailovou adresu: kortusova@multilateral.cz

Informace k přihláškám

Vždy nejpozději tři týdny před zahájením daného kurzu

Všechny přijaté přihlášky budou předány na SSHR a po odsouhlasení seznamu posluchačů pracovníky SSHR budou posluchači písemnou formou o zařazení/nezařazení do kurzu.

Počet posluchačů v kurzu musí být v rozsahu minimálně 14 osob, maximálně 25 osob.